Skip Navigation
 

PORADY

Charakterystyka ogólna powiatu hrubieszowskiego.


Ogółem na terenie powiatu znajduje się 8 jednostek administracyjnych w tym:
miast - 1,
gmin - 7
Powierzchnia.
Powierzchnia powiatu wynosi 1269,45 km2
Zaludnienie.
Liczba ludności w powiecie wynosi około 75 tys.
Zalesienie.
Lasy na terenie powiatu hrubieszowskiego administrowane są przez dwa Nadleśnictwa:
- Nadleśnictwo Mircze,
- Nadleśnictwo Strzelce
Ilość leśnictw ogółem wynosi 16 o łącznej powierzchni 14240,65 ha.
w tym:
w Nadleśnictwie Mircze 9 leśnictw o powierzchni ogólnej 7128,65 ha
w Nadleśnictwie Strzelce 7 leśnictw o powierzchni ogólnej 7112,00 ha
Dla wszystkich leśnictw ustanowiono III kategorię zagrożenia pożarowego.

Zagrożenia występujące na obszarze powiatu.
Dokonując analizy zagrożeń występujących na obszarze powiatu
hrubieszowskiego należy podzielić te zagrożenia na cztery podstawowe grupy:

1. Pożary
2. Miejscowe zagrożenia
3. Nadzwyczajne zagrożenia środowiska
4. Zagrożenia transgraniczne

POŻARY.
1. Zagrożenie pożarowe w zakładach produkcyjnych lub magazynowych.
Głównymi czynnikami powodującymi zagrożenie pożarowe w zakładach produkcyjnych lub magazynowych są przede wszystkim:
· stosowane w procesach produkcyjnych materiały i surowce palne oraz łatwo palne,
· gromadzone w obiektach magazynowych znaczne ilości materiałów palnych i łatwo palnych,
· stosunkowo małe stosowanie technicznych systemów zabezpieczeń,
· użytkowanie różnego rodzaju maszyn i urządzeń (zwłaszcza zasilanych energią elektryczną), w znacznym stopniu wyeksploatowanych.

2. Zagrożenie pożarowe w jednostkach osadniczych.
Na terenie powiatu hrubieszowskiego znajduje się 170 jednostek osadniczych wchodzących w skład 7 gmin i 1-go miasta. Pod względem charakteru zabudowy tych jednostek 80 posiada zabudowę zwartą, 61 luźną a 29 kolonijną.
Głównymi czynnikami powodującymi zagrożenie pożarowe na terenach jednostek osadniczych są przede wszystkim:
· zwarty charakter zabudowy ponad 46% miejscowości,
· palna konstrukcja obiektów,
· użytkowanie dużej ilości różnego rodzaju odbiorników energii elektrycznej,
· nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa pożarowego przez właścicieli i użytkowników gospodarstw rolnych przy składowaniu płodów rolnych.

3. Zagrożenie pożarowe w lasach.
Lasy w powiecie hrubieszowskim zajmują powierzchnię ok.143 km2 co wyznacza lesistość powiatu na ok. 11% .
Do decydujących czynników powodujących zagrożenie pożarowe na terenach leśnych powiatu hrubieszowskiego zaliczyć należy:
· nieostrożność osób dorosłych i nieletnich podczas penetracji terenów leśnych w celach turystycznych i wypoczynkowych,
· występowanie długotrwałych okresów bez opadów w miesiącach letnich,
· niesystematyczne mineralizowanie pasów przeciwpożarowych przy drogach publicznych,
· wypalanie suchych traw na łąkach śródleśnych i graniczących z lasami,

MIEJSCOWE ZAGROŻENIA.

Miejscowe zagrożenia stanowią zdecydowaną większość wszystkich zdarzeń występujących na terenie powiatu hrubieszowskiego.
Do najczęstszych zdarzeń zaliczyć należy:
- zalanie obiektów mieszkalnych i użyteczności publicznej w wyniku silnych opadów deszczu, wezbrania wód rzek i topniejącego śniegu, czy też awarii instalacji wodociągowych,
- wypadki drogowe, w wyniku których wyjęcie ofiar i osób poszkodowanych wymaga użycia specjalistycznego sprzętu w postaci rozpieraczy i nożyc hydraulicznych będących na wyposażeniu KP PSP w Hrubieszowie,
- usuwanie gniazd owadów, głównie os i szerszeni z poddaszy obiektów mieszkalnych.

NADZWYCZAJNE ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA.
Nadzwyczajne zagrożenia środowiska mogą powstać w przypadku awarii w obiektach jądrowych, awarii i katastrof w obiektach przemysłowych, cystern kolejowych, autocystern itp.
Nadzwyczajne zagrożenia środowiska powstają w zasadzie nieoczekiwanie, ich przebieg jest gwałtowny i żywiołowy o dużej intensywności przemian jednostkowych, wywołując różnego rodzaju reakcje fizykochemiczne zagrażające zdrowiu i życiu ludzi oraz środowisku naturalnemu.
Zdarzenia te charakteryzują się własnymi specyficznymi cechami takimi jak:
· niepewność zdarzeń powodujących skażenie środowiska,
· wielość przyczyn,
· różnorodność bezpośrednich skutków,
· indywidualny, niepowtarzalny przebieg.

ZAGROŻENIA TRANSGRANICZNE.
Poza zagrożeniem przedstawionym powyżej, wynikającym z transportu materiałów niebezpiecznych drogą kolejową, nie wolno pominąć zagrożeń mogących przedostać się z Ukrainy na teren powiatu hrubieszowskiego drogą wodną oraz powietrzem a także niekontrolowanym transportem różnych materiałów w tym radioaktywnych.
 
 
« powrót|drukuj