Skip Navigation
 

PORADY

Informacje o gazie Propan - butan w butlach

Instrukcja Bezpiecznego Użytkowania Butli Gazowej (Propan-Butan)
Pary gazu są bezbarwne i mają słaby zapach benzyny co powoduje, że są trudno wykrywalne. Dlatego w trakcie procesu technologicznego jest on nawaniany, aby mógł być łatwo wyczuwalny. Choć gaz płynny nie jest trujący, jednak dłuższe przebywanie w nim może spowodować omdlenie, zatrucie, a nawet uduszenie.
Wpływ temperatury na właściwości gazu, jest duży gdyż jego rozszerzalność cieplna, w porównaniu z wodą i innymi cieczami, jest wysoka. Nawet przy niewielkim wzroście temperatury otoczenia następuje zwiększenie ciśnienia i objętości gazu zmagazynowanego w zbiornikach. Dlatego w każdej butli zostawia się wolną przestrzeń - ok. 20 % pojemności - która zabezpiecza jego swobodną rozszerzalność.
Przy otwarciu zaworu gaz płynny ulatnia się na zewnętrz w postaci białej, szybko zanikającej mgły. Przemianie fazy ciekłej w gazową towarzyszy intensywne pobieranie ciepła, co powoduje obniżenie temperatury otoczenia butli i osprzętu. Przy zetknięciu się oziębionych przedmiotów z rękę może dojść nawet do miejscowego odmrożenia.
Jeżeli ciepło nie jest pobierane z otoczenia, wówczas dostarcza go mieszanina płynna propanu-butanu. Powoduje to ochłodzenie fazy ciekłej i zmniejszenie jej skłonności do parowania, aż do całkowitego jego zaprzestania.
Odstawiając więc butlę nie dającą gazu należy dokładnie zamknąć zawór i zakręcić zaślepkę króćca, ponieważ może się zdarzyć, że pozornie opróżniona butla zawiera jeszcze nie odparowany gaz!
W celu uniknięcia kłopotów eksploatacyjnych nie powinno się w zimie ustawiać butli w sposób narażający je na działanie mrozu. Nie należy również ich izolować materiałem źle przewodzącym ciepło, trzeba natomiast dbać o dobry opływ powietrza wokół butli. W tym celu najlepiej ustawiać je w szafkach z otworami zapewniającymi swobodny przepływ powietrza.
Gaz płynny jest około dwóch razy cięższy od powietrza i podczas niekontrolowanego wypływu spływa jak ciecz ku ziemi, w kierunku najniżej położonych miejsc. Nie należy więc magazynować butli w piwnicy lub garażu! Przy braku przewietrzania nisko położonych pomieszczeń pary gazu płynnego mogę zalegać bardzo długo, stwarzając zagrożenie pożarowe i wybuchowe. Są bowiem łatwo zapalne, szybko mieszają się z powietrzem, a dolna granica ich wybchowości w mieszaninie z powietrzem wynosi 1,5 %, górna zaś 11%.
Poważne zagrożenie stanowi też stosunkowo mała prędkość spalania się strumienia gazu. Może to spowodować, zwłaszcza przy dużej prędkości wypływu gazu z butli, oderwanie się (zgaśnięcie) płomienia palnika w konsekwencji czego następuje niekontrolowany wypływ gazu, co prowadzi najczęściej do powstania pożaru i wybuchu mieszaniny powietrzno-gazowej.
 
 
« powrót|drukuj