Skip Navigation
 

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Finansowych

ZADANIA STANOWISKA

 

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Finansowych realizuje zadania w zakresie spraw finansowych.

 Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy ds. Finansowych należy w szczególności:

1) sprawowanie nadzoru w imieniu komendanta powiatowego nad gospodarką finansową;

2)    prowadzenie rachunkowości komendy powiatowej;

3) prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającej zwłaszcza na:

a) wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji komendy powiatowej,

b) zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez komendę powiatową,

c) przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,

d) zapewnieniu terminowego ściągania należności;

4) analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji komendy powiatowej;

5) prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych);

6) nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczanie inwentaryzacji majątku komendy powiatowej;

7) obsługa finansowa Stacji Kontroli Pojazdów.

 
 
 
« powrót|drukuj