Skip Navigation
 

Aktualności

Zapytanie ofertowe na opracowanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej określonej regulaminem konkursu

HRUBIESZÓW, dnia 03.01.2018

 

 

Zamawiający: Komenda Powiatowa PSP w Hrubieszowie

 

 

Zapytanie ofertowe na opracowanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej określonej regulaminem konkursu

Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie projektów z zakresu głębokiej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej.

Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach

Poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 

umożliwiającej prawidłowe złożenie wniosku o dofinansowanie, a także koordynację projektu na etapie oceny formalnej i merytorycznej.

 

Zakres usługi obejmuje:

Wspólnie z Zamawiającym określenie optymalnego zakresu rzeczowego projektu

umożliwiającego uzyskanie jak największej liczby punktów w konkursie;

 

Opracowanie wniosku o dofinansowanie, wraz z następującymi załącznikami:

- Studium wykonalności z analizą kosztów i korzyści i niezbędnymi tabelami

finansowymi;

- Audyty energetyczne budynków;

- Załącznik ekologiczno – techniczny;

- Harmonogram realizacji projektu wraz z wykresem Gantta;

- Przygotowanie wniosków o wydanie deklaracji organu odpowiedzialnego za:

monitorowanie obszarów Natura 2000, gospodarkę wodną;

- Przygotowanie oświadczeń Zamawiającego zgodnie z listą załączników do

konkursu;

 

Koordynację projektu na etapie oceny formalnej i merytorycznej do momentu

uzyskania dofinansowania;

 

KRYTERIA OCENY  OFERTY:

 1. Cena brutto – 50%, przy czym 50 punktów otrzymuje oferent przedstawiający najniższą cenę.

2. Doświadczenie wykonawcy w realizacji w/w przedsięwzięć – 50% (10 pkt za realizację/rozliczanie jednego projektu, nie więcej jednak niż 50 pkt.).

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy  do 20 lutego 2018 r.


 

TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Oferta powinna zawierać cenę brutto, zakres usługi, oświadczenie dotyczące doświadczenia z podaniem danych instytucji dla której wykonywano zlecenie..

2. Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie kwatermistrz@hrubieszow.kppsp.gov.pl  do  dnia 8 stycznia 2018r..  do  godz. 14.00.

UWAGI KOŃCOWE:

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania Ofertowego

Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu tj. nie wykażą doświadczenia w wykonaniu przedmiotu podobnego do przedmiotu zapytania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Oferentów  informacji.

Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, co do których wskutek sprawdzenia wiarygodności oferty poweźmie informację o zawarciu w złożonej ofercie danych niezgodnych z prawdą.

Ofertę Oferenta wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.

Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji ze wszystkimi oferentami, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania.

Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.

Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 k.c.

Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.

Zamawiający zastrzega sobie możliwośćć wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od umowy o realizację przedmiotu niniejszego zamówienia.

 

 

 
 
« powrót|drukuj