Elektroniczna Skrzynka Podawcza – ESP

Elektroniczna skrzynka podawcza znajduje się na platformie ePUAP:
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Komendy Powiatowej PSP w Hrubieszowie
Umożliwia ona zgodnie z art. 63 par.1 K.P.A. wnoszenie wniosków i podań (żądań, wyjaśnień, odwołań).

(jest to tzw. “usługa centralna” o nazwie “Pismo ogólne do podmiotu publicznego” umożliwiająca złożenie dowolnego pisma do podmiotu publicznego)

Po zalogowaniu się należy wybrać adresata pisma tj. “Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie”

Aby złożyć dokument w formie elektronicznej do urzędu niezbędne jest posiadanie konta na platformie ePUAP – konto jest bezpłatne. Jeżeli chcesz założyć konto kliknij TUTAJ. Instrukcje użytkowania platformy ePUAP znajdują się dostępne są na platformie ePUAP.

WSZELKIE PODANIA, WNIOSKI ITP. PRZESŁANE NA INNE ADRESY POCZTY ELEKTRONICZNEJ NIŻ ADRES ELEKTRONICZNEJ SKRZYNKI PODAWCZEJ BĘDĄ POZOSTAWIONE BEZ ROZPATRZENIA z wyjątkiem skarg i wniosków oraz wniosków o udostępnienie informacji publicznej, które mogą być składane także na adres e-mail: sekretariat@hrubieszow.kppsp.gov.pl (zaznaczamy jednak, iż po przesłaniu wniosku na ten adres nadawca nie otrzyma urzędowego poświadczenia odbioru).

Wszystkie dokumenty elektroniczne przesłane na ELEKTRONICZNĄ SKRZYNKĘ PODAWCZĄ muszą zostać opatrzone (podpisane) ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes (wyjątki patrz niżej: wnioski, które nie muszą być podpisane) lub profilem zaufanym ePUAP. Do wniosków możliwe jest dołączenie załączników.

UWAGA !!!: Dokumenty zawierające oprogramowanie złośliwe (wirusy, robaki, konie trojańskie itp.) będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Wnioski, które nie muszą być podpisane:
– wnioski o udostępnienie informacji publicznej

 
W PRZYPADKU GDY DANA SPRAWA NIE ZNAJDUJE SIĘ (NIE JEST WYSZCZEGÓLNIONA) W WYKAZIE USŁUG PROSIMY O KORZYSTANIE Z “USŁUGI PISMA OGÓLNEGO DO PODMIOTU PUBLICZNEGO”
Uwaga !!! Należy zaznaczyć, iż nie wszystkie rodzaje spraw możliwe są do załatwienia drogą elektroniczną ze względu na obowiązujące przepisy prawa.

Po złożeniu wniosku drogą elektroniczną za pomocą platformy ePUAP nadawca otrzyma na swoją skrytkę stosowne potwierdzenie mówiące o tym, że wniosek wpłynął do urzędu.

Skip to content