Uzgodnij operat pożarowy

Wymagania przewidziane dla operatu przeciwpożarowego, wynikają z treści ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2014 r. oraz ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r., Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie informuje, że uzgodnienie otrzymanej dokumentacji, stanowiące podstawę wydania postanowienia, o którym mowa w treści art. 42 ust. 4b pkt. 1 oraz ust. 4c i 4d ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2014 r., dokonywane będzie w oparciu o założenia wynikające z treści aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz przepisów techniczno-budowlanych bezpieczeństwa pożarowego.

Operat przeciwpożarowy zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, uzgodnione z komendantem powiatowym  Państwowej Straży Pożarnej, może być wykonany przez:

  • rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych w przypadku gdy organem właściwym jest marszałek województwa albo regionalny dyrektor ochrony środowiska,
  • osobę posiadającą tytuł zawodowy inżynier pożarnictwa lub ukończone w SGSP studia wyższe w zakresie inżynierii bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego w przypadku gdy organem właściwym jest starosta.
Skip to content