Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://hrubieszow.kppsp.gov.pl

Data ostatniej aktualizacji 23.03.2023r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne

 • Zamieszczone na stronie informacje, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości, ponieważ nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
 • Zamieszczone na stronie filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, pochodzą z innych źródeł, mają tylko charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe KP PSP Hrubieszów

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Dubicka, dubicka@hrubieszow.kppsp.gov.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (84) 696 26 56 wew.71. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy, udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich  https://www.rpo.gov.pl/

Aby skutecznie komunikować się z naszym urzędem osoby ze szczególnymi potrzebami mogą:

 • napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Komenda Powiatowego  PSP w Hrubieszowie,  ul. Gródecka36, 22-500 Hrubieszów,
 • wysłać e-mail na adres: sekretariat@hrubieszow.pkpsp.gov.pl
 • elektronicznie za pomocą platformy ePUAP – adres strony internetowej http://epuap.gov.pl, adres elektronicznej skrzynki podawczej   (/ik7p0it18c/SkrytkaESP)
 • zadzwonić przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: (84) 696 26 56.

Dostępność architektoniczna

Wejście do KP PSP w Hrubieszowie znajduje się od ulicy Gródeckiej oraz od strony placu wewnętrznego komendy. Zarówno przy wejściu do komendy od strony ulicy oraz placu znajduje się domofon.

Istnieje możliwość obsługi interesantów bez konieczności przemieszczania się wewnątrz budynku. Po wejściu do budynku znajduje się wyodrębnione miejsce, przy którym istnieje możliwość obsługi osoby ze szczególnymi potrzebami.

Jednocześnie, w przypadkach  konieczności bezpośredniego kontaktu z pracownikami merytorycznymi, taki pracownik we wskazanym wyżej miejscu udziela wszelkich niezbędnych informacji celem kompleksowego załatwienia sprawy.

Przed budynkiem od ulicy Gródeckiej jest miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Wejście nie posiada głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome
i słabo widzące.

W zakresie dostępności architektonicznej tutejsza komenda zapewnia wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

W budynku nie ma pętli indukcyjnej oraz windy.

Budynek nie jest przystosowany dla osób poruszających się na wózkach.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Skip to content