Tłumacz języka migowego

Tłumacz języka migowego

Usługa tłumaczenia języka migowego podczas wizyty w Komendzie
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie

W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie zapewnia osobom uprawnionym korzystanie z:

  1. Pomocy osoby przybranej w kontaktach z komendą.

Osobą przybraną może być osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobą uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia
z osobą uprawnioną i udzielania jej pomocy w załatwieniu spraw. Osoba przybrana udzielająca pomocy w załatwieniu sprawy powinna posiadać przy sobie dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport albo, w przypadku osób niepełnoletnich nie posiadających dowodu osobistego ani paszportu, ważną legitymację szkolną), celem przedstawienia go do wglądu na żądanie urzędnika załatwiającego sprawę.

  1. tłumacza PJM – polskiego języka migowego,
  2. tłumacza SJM – systemu języka migowego,
  3. tłumacza  SKOGN – dla osoby głuchoniewidomej.

Świadczenie usługi tłumaczenia jest bezpłatne  dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić w urzędzie chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie może być dokonane w dowolnej formie, w sposób dostępny dla osób uprawnionych:

  1. za pomocą poczty elektronicznej  – e-mail: sekretariat@hrubieszow.kppsp.gov.pl,
  2. za pośrednictwem faksu: 84 696 25 89,
  3. za pomocą rządowej platformy

Dla ułatwienia dokonywania zgłoszeń przez osoby uprawnione został przygotowany wzór zgłoszenia (w załączeniu).

Skip to content