Wniosek o zapewnienie dostępności

 

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej

Wniosek o zapewnienie tłumacza migowego 

 

Wnioski należy złożyć do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Hrubieszowie

  • dostarczając je osobiście do Sekretariatu Komendy Powiatowej (ul. Gródecka 36, Hrubieszów)
  • wysyłając pocztą tradycyjną na adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie,
    ul. Gródecka 36, 22-500 Hrubieszów
  • wysyłając pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@hrubieszow.kppsp.gov.pl

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie realizuje zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Komenda Powiatowa powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

Gdy zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, Komenda Powiatowa niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności i zapewnia dostęp alternatywny.

Gdy Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie nie zapewni dostępności:

  1. w sposób i w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku,
  1. w sposób i w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku,
  1. z powodów określonych w zawiadomieniu o braku możliwości zapewnienia dostępności.

Przysługuje prawo do złożenia skargi na brak dostępności do Prezesa Zarządu PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).

Termin na wniesienie skargi to 30 dni – w pierwszym i w drugim przypadku liczony od upłynięcia terminów, natomiast w trzecim przypadku termin ten liczony jest od dnia otrzymania zawiadomienia.

Skip to content