Informacja z działalności Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Hrubieszowie

W dniu 18 stycznia 2022 r. zostało zwołane posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Koła Związku Emerytów i Rencistów RP w Hrubieszowie.

W posiedzeniu uczestniczyli:

 1. Kalina Zięba – Prezes,
 2. Piotr Kierepka – V-ce prezes,
 3. Dariusz Bednarz – Sekretarz,
 4. Irena Kuduk – Skarbnik,
 5. Jerzy Kisielewski – Członek zarządu,
 6. Rajmund Kulczyński –  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
 7. Tadeusz Dubicki – Członek Komisji Rewizyjnej,
 8. Lech Malinowski – Członek Komisji Rewizyjnej.

Podczas posiedzenia omówione zostały sprawy:

 1. Bieżące związane z funkcjonowaniem i działalnością Koła,
 2. Opracowanie i sporządzenie sprawozdań za 2021 rok:

– z działalności Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP,

– finansowe,

– z kontroli działalności Koła ZEiR RP przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną,

 1. Aktualizacja składu zarządu Koła ZEiR RP w Hrubieszowie.

 

Prezes Koła

 

Halina Zięba

 

 

 

W dniu 30 czerwca 2021 r. odbyło Walne Zebranie Sprawozdawcze Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Hrubieszowie.

 

W zebraniu uczestniczyli członkowie czynni Koła – emerytowani funkcjonariusze straży pożarnej, osoby wspierające Koło, osoby cywilne działające w Kole oraz zaproszeni goście.

Przebieg Walnego Zebrania w punktach:

 

 1. Otwarcia Zebrania dokonała Kol. Halina Zięba – Prezes Koła, która powitała wszystkich uczestników uczestniczących w zebraniu.
 2. Prezes Koła przedstawiła listy gratulacyjne oraz okolicznościowe od Prezesa Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Lublinie i Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie, przyznane członkom Koła oraz osobom wspierającym w osobach:
 3. Dubicki Tadeusz
 4. Krawczyk Tadeusz
 5. Graboś Marian
 6. Sidorski Ryszard
 7. Sidorska Kazimiera

Wręczenia dokonał Kol. Kazimierz Koniec i Kol. Halina Zięba.

 

 1. Prezes Koła – kol. Zięba Halina zaproponowała wybór przewodniczącego Walnego Zebrania, zgłaszając kandydaturę Kazimierza Końca, który wyraził zgodę na kandydowanie na przewodniczącego.

Kandydaturę poddano głosowaniu – wszyscy opowiedzieli za tą kandydaturą.

Przewodniczenie przejął kol. Kazimierz Koniec.

 

 1. Przewodniczący zaproponował zgłaszanie kandydatur na protokolanta Walnego Zebrania.

Zaproponowano kandydaturę kol. Dariusza Bednarz, który wyraził zgodę na kandydowanie. Kandydaturę przegłosowano – za wszyscy jednogłośnie.

 1. Przewodniczący przedstawił projekt porządku zebrania i zapytał czy są jakieś propozycje do porządku. Nie zgłoszono propozycji ani zmian w porządku zebrania.

Porządek zebrania przegłosowano – za wszyscy jednogłośnie.

 

 1. Przedstawienie Sprawozdania Rocznego z działalności Koła za 2020 rok – Prezes Koła Halina Zięba.
 2. Przedstawienie Sprawozdania Rocznego Finansowego Koła za 2020 rok – Skarbnik Koła Irena Kuduk.
 3. Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Zarządu i Skarbnika Koła w 2020 roku – Członek KR Lech Malinowski. Komisja Rewizyjna zawnioskowała o udzielenie absolutorium dla Zarządu.
 4. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 5. Wolne wnioski – kol. Ryszard Sidorski zaproponował wymianę głowicy w sztandarze na wzór obowiązujący. Przewodniczący zebrania zaproponował aby sprawą zajął się Zarząd na swym posiedzeniu. Propozycję przegłosowano.
 6. Udzielenie absolutorium dla Zarządu Koła.
 7. Przedstawienie Planu Pracy Zarządu na 2021 rok – kol. Halina Zięba – Prezes Koła. Plan Pracy przegłosowano.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wymiany głowicy w sztandarze Koła ZEiRP RP w Hrubieszowie.
 9. Zakończenie Walnego Zebrania.
 10. Poczęstunek dla uczestników zebrania i gości.

 

 

Prezes Koła

 

Halina Zięba

Skip to content