Nabór wniosków o dofinansowanie – Mały strażak

Nabór wniosków o dofinansowanie – Mały strażak

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE

w ramach Programu Priorytetowego: „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych”

 

Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, zwany dalej WFOŚiGW, ogłasza nabór wniosków na zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby jednostek Ochotnicznej Straży Pożarnej, zwanych dalej OSP, z terenu województwa lubelskiego w ramach Programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych” Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na rok 2021

Cel programu:

Podniesienie gotowości bojowej lokalnych służb ratowniczych poprzez doposażenie jednostek OSP w sprzęt niezbędny do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu osób, mieniu albo środowisku naturalnemu.

Beneficjenci:

W ramach Programu dofinansowanie w formie dotacji udzielane będzie jednostkom OSP zlokalizowanym na terenie województwa lubeskiego.

Rodzaje przedsięwzięć:

Zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń wyszczególnionych w Wykazie rzeczowym sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP.

Warunki dofinansowania:

Poziom dofinansowania dla jednej jednostki OSP do 100 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia ze środków NFOŚiGW lecz nie więcej niż 15 000,00 zł.

O wsparcie w ramach naboru mogą ubiegać się wyłącznie jednostki OSP, które nie otrzymały wsparcia w roku 2020 w ramach „Ogólnopolskiego programu finanowania służb ratowniczych” Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Koszty kwalifikowane:

1. Okres kwalifikowalności kosztów: od dnia złożenia wniosku do WFOŚiGW do dnia 31.12.2021 roku,

2. Podatek od towarów i usług (VAT) jest kosztem kwalifikowanym tylko wówczas, gdy jest on faktycznie i ostatecznie ponoszony przez Beneficjenta, a Beneficjent nie ma prawnej możliwości odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego w jakiejkolwiek części, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług,

3. Koszty kwalifikowane – zgodnie z Wytycznymi NFOŚiGW w zakresie kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem, że niekwalifikowane są koszty nabycia środków trwałych w formie leasingu.

4. Koszty kwalifikowane muszą być zgodne z Wykazem rzeczowym sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP, stanowiącym zał. nr 1 do Programu. Zakres kosztów kwalifikowanych stanowi katalog zamknięty.

Termin i miejsce składania wniosków:

Termin składania wniosków: od 14.04.2021r. do 30.04.2021r.

Wnioski należy składać na właściwym formularzu, za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub kurierskie, na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, ul. Wojciechowska 5, 20-704 Lublin lub w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym osób upoważnionych do reprezentacji Wnioskodawcy na skrzynkę podawczą Wojewódzkiego Funduszu znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

W ramach naboru nie będą uwzględniane wnioski złożone poza terminem naboru oraz na nieobowiązującym w ramach naboru Formularzu wniosku o dofinansowanie.

Formularz wniosku o dofinansowanie:

Formularz wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych” Cześć 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Zakres rzeczowy wniosku

UWAGA: Formularz wniosku o dofinansowanie wraz z zakresem rzeczowym należy wypełnić elektronicznie. Zakres rzeczowy wniosku (plik excel) stanowi jego integralną część – w ramach naboru należy wypełnić i złożyć obydwa dokumenty.

Informacje szczegółowe dotyczące Programu:

„Ogólnopolski program finansowania słub ratowniczych” Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

Wykaz rzeczowy sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP

Warunki szczegółowe dotyczące naboru wniosków określa:

Regulamin naboru i rozpatrywania wniosków w ramach Programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych” Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

 

http://www.wfos.lublin.pl/aktualnosci/nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-maly-strazak.html?fbclid=IwAR3NFRFTMqvhNXqOLrnNcwtMsnkCeS6SieygU9v77ZhSI2U48VJ8Ppa36wg

Skip to content