Ustawa o świadczeniu za długoletnią służbę z podpisem prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z 26 stycznia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem świadczenia za długoletnią służbę. Dzięki przyjętym rozwiązaniom funkcjonariusze i żołnierze zawodowi otrzymają nowe świadczenie po 15 latach służby.

 

Świadczenie za długoletnią służbę będzie przeznaczone dla funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Więziennej, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Ochrony Państwa, Straży Marszałkowskiej oraz dla żołnierzy zawodowych.

 

Podczas prac parlamentarnych nad ustawą wiceszef MSWiA Maciej Wąsik podkreślał, że ustawa to kolejny etap systemowego wsparcia służb mundurowych.

 

Najważniejsze rozwiązania

 

Wysokość świadczenia będzie wynosiła 5 proc. należnego uposażenia zasadniczego po osiągnięciu 15 lat służby. Będzie ono zwiększane o kwotę 1 proc. należnego uposażenia zasadniczego za każdy kolejny rozpoczęty rok służby, nie więcej jednak niż do wysokości 15 proc. po 25 latach służby.

Po przekroczeniu 25. roku służby nowe świadczenie będzie utrzymywało się na poziomie 15 proc. i będzie wypłacane niezależenie od innych pobieranych dodatków i świadczeń, w tym świadczenia motywacyjnego w wysokości 1,5 tys. zł brutto po 25 latach służby i 2,5 tys. zł brutto po 28,5 latach służby.

Po osiągnięciu przez funkcjonariuszy 32 lat wysługi emerytalnej, świadczenie za długoletnią służbę, będzie wliczane do podstawy wymiaru emerytury.

 

Pozostałe zmiany w przepisach

W Służbie Ochrony Państwa podniesiona została górna łączna wysokość dodatku specjalnego oraz dodatku uzasadnionego szczególnymi kwalifikacjami, warunkami lub miejscem pełnienia służby – z 75 proc. do 80 proc. uposażenia zasadniczego. W Straży Marszałkowskiej podniesiona zostanie również górna łączna wysokość dodatku uzasadnionego szczególnymi kwalifikacjami lub warunkami pełnienia służby – z 20 proc. do 30 proc. uposażenia zasadniczego.

Funkcjonariusze służb specjalnych, Służby Celno–Skarbowej oraz Straży Marszałkowskiej otrzymają świadczenie motywacyjne, które obecnie przysługuje już służbom podległym MSWiA, Służbie Więziennej oraz żołnierzom zawodowym Sił Zbrojnych RP, w wysokości 1,5 tys. zł brutto po 25 latach służby i 2,5 tys. zł brutto po 28,5 latach służby.

Ponadto aby zabezpieczyć funkcjonariuszy, którzy nabyli prawo do emerytury z tytułu osiągnięcia 30 lat wysługi emerytalnej, w ustawach o Policji, Straży Granicznej oraz Państwowej Straży Pożarnej, z katalogu przesłanek umożliwiających zwolnienie funkcjonariusza ze służby, usunięta została przesłanka nabycia prawa do emerytury z tytułu osiągnięcia 30 lat wysługi emerytalnej.

 

Ustawa wchodzi w życie 1 marca 2023 r., z wyjątkiem art. 14, który wchodzi w życie 1 stycznia 2024 r.

Źródło: KG PSP

Skip to content