Wręczenie świadczeń ratowniczych druhom i druhnom OSP z powiatu hrubieszowskiego

Czwartek 5 maja 2022 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie odbyła się zbiórka z Druhami OSP z terenu powiatu hrubieszowskiego na którym wręczono świadczenia ratownicze. W uroczystym spotkaniu uczestniczył Poseł na Sejm Sławomir Zawiślak, Z-ca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st.bryg. Tomasz Podkański, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie mł.bryg. Piotr Gronowicz wraz z kadrą komendy. Rozpoczęcie odbyło się od złożenia meldunku Zastępcy LKW PSP st.bryg. Tomaszowi Podkańskiemu.

 

Świadczenie ratownicze (200 zł netto) które podlega rewaloryzacji wypłacane przez Zakład Emerytalno Rentowy zostało wprowadzone na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o ochotniczych strażach pożarnych )Dz.U. z 2021r. poz. 2490). Świadczenie ratownicze przyznaje się na wniosek zainteresowanego złożony do komendanta powiatowego/miejskiego PSP. Uprawnienia do świadczenia przysługuje po osiągnięciu przez kobietę 60 roku życia a przez mężczyznę 65 roku życia z warunkiem uczestnictwa w akcjach ratowniczo-gaśniczych przez 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn co najmniej raz w roku przez ten okres.

 

Strażak ubiegający się o przyznanie świadczenia ratowniczego winien:

 

1. Pozyskać oświadczenia 3 świadków potwierdzających jego udział w działaniach ratowniczych co najmniej przez 25 lat (w przypadku mężczyzn) lub co najmniej 20 lat (w przypadku kobiet). Jednym ze świadków musi być osoba, która pełniła funkcje publiczne lub była zatrudniona w urzędzie obsługującym organ administracji samorządowej, (np. radny, sołtys, dyrektor szkoły, osoba zatrudniona w danym urzędzie gminy itp.) w okresie potwierdzającym bezpośredni udział w/w osoby w działaniach ratowniczych.

2. Każdy ze świadków winien wypełnić klauzulę informacyjną

3. Po uzyskaniu oświadczeń świadków, członek OSP składa je do właściwego wójta/burmistrza, w celu ich weryfikacji i uzyskania potwierdzenia. Weryfikacja polega na sprawdzeniu wiarygodności oraz tożsamości świadków.

4. Wypełnić „wniosek o przyznanie świadczenia ratowniczego”

5. Po uzyskaniu potwierdzenia w urzędzie gminy/miasta, członek OSP składa „wniosek o przyznanie świadczenia ratowniczego” wraz z oryginałami potwierdzonych oświadczeń świadków do Komendy Powiatowej PSP w Hrubieszowie

6. Komendant PSP właściwy dla terenu działania Druha w oparciu ww. dokumenty rozpatruje wniosek oraz przyznaje świadczenie ratownicze. Członkowi OSP, który złoży wniosek w terminie do 30.09.2022 r., przyznaje się prawo do tego świadczenia z wyrównaniem od 01.01.2022 r.

 

Po wręczeniu decyzji o przyznaniu świadczenia ratowniczego zaproszeni goście wraz z komendantem powiatowym PSP złożyli wszystkim Druhom życzenia z okazji święta Międzynarodowego Dnia Strażaka, które przypada na 4 maja.

 

Jeszcze raz Gratulujemy wszystkim Druhom OSP i dziękujemy za lata służby w ochronie przeciwpożarowej.

 

Skip to content