Poprawa efektywności energetycznej obiektów KP PSP w Hrubieszowie

Tytuł projektu:  Poprawa efektywności energetycznej obiektów KP PSP w Hrubieszowie

w ramach działania 1.3.1 oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

 

Przedmiotem projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej obiektów KP PSP w Hrubieszowie” jest wykonanie prac termomodernizacyjnym, w tym montaż ogniw paneli fotowoltaicznych wskazanych w audycie energetycznych dla dwóch budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (KP PSP) w Hrubieszowie przy ul. Gródecka nr 36, na działce o numerze ewidencyjnym 2291.

Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej obiektów KP PSP w Hrubieszowie, w wyniku redukcji zużycia energii, co w konsekwencji przyczyni się do poprawy stanu środowiska, poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powstających w procesach energetycznych.

Konieczność realizacji projektu znajduje swoje źródło w potrzebach i zdiagnozowanych problemach całego regionu, w szczególności osób korzystających z przedmiotowych obiektów oraz osób mieszkających i pracujących w pobliżu przedmiotowego obiektu. Przesłanką realizacji projektu jest dążenie podmiotów użyteczności publicznej do roli wiodącego sektora w podejmowaniu działań proekologicznych i wpływających na poprawę jakości życia mieszkańców.

Analiza techniczna – stan projektowany: Zgodnie z przeprowadzonym audytem energetycznym budynków, planuje się przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych polegających na:

a)Budynek administracyjny:

•Docieplenie ścian styropianem metodą lekką mokrą, Styropian

•Docieplenie stropodachu granulatem wełny mineralnej, granulat wełny mineralnej

•Wymiana okien na nowe z PCW

•Modernizacja systemu grzewczego: modernizacja instalacji grzewczej (część budynku podlegająca dofinansowaniu)

•Modernizacja systemu grzewczego: modernizacja instalacji grzewczej (część budynku niepodlegająca dofinansowaniu)

b)Budynek gospodarczy:

•Modernizacja systemu grzewczego: modernizacja instalacji grzewczej

•Wymiana poszycia dachu na płyty warstwowe z wkładem z pianki PUR, Płyty warstwowe dachowe

•Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem metodą lekką mokrą, Styropian

•Wymiana okien na nowe z PCW

•Wymiana drzwi i bram na nowe o parametrach zgodnych z obowiązującymi WT

Ponadto, w ramach zwiększenia efektywności energetycznej obiektów zrealizowane zostanie przedsięwzięcie polegające na montażu paneli fotowoltaicznych o następujących parametrach technicznych

Przyjęte rozwiązania mają na celu zoptymalizowanie zapotrzebowania na energię cieplną w budynku objętym projektem. Pozwoli to na zwiększenie komfortu użytkowania obiektu oraz obniżenie kosztów związanych z jego ogrzewaniem.

Efektem realizacji przedsięwzięcia będzie ograniczenie zapotrzebowania na energię cieplną budynku. Wybrany do realizacji wariant zakłada oszczędność zapotrzebowania na energię o 44,35% Projekt ten zakłada również montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku, co wpłynie na zwiększenie ograniczenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery, zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz na poprawę bezpieczeństwa energetycznego budynku.

Aktualna wartość projektu: 653 027,07 zł

Wkład funduszy Europejskich: 407 805,34 zł

W dniu 15.05.2020 roku podpisana została umowa z wykonawcą na realizacje zadania  pod nazwą “Wykonanie

termomodernizacji budynków: administracyjno-socjalnego i gospodarczego Komendy Powiatowej PSP

w Hrubieszowie przy ulicy Gródeckiej 36 “.

„Instytucja Zarządzająca POIiŚ wdrożyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Ewentualne nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl lub specjalnego formularza, zamieszczonego na stronie :  http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

 

Przyjęte rozwiązanie, zdaniem Instytucji Zarządzającej POIiŚ sprzyjać będzie realizacji projektów w sposób etyczny, jawny i przejrzysty. Więcej informacji na temat mechanizmu znajduje się na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej (https://nieprawidlowosci.mrr.gov.pl/bazy/konsultacje-spoleczne/eaplikacja-konsultacje.nsf).

Skip to content